PR000063 – Wintergarten Variété Berlin | April 1937

PR000063 – Wintergarten Variété Berlin | April 1937

Programme Wintergarten Variété, Berlin | April 1937

Collection-ID: 000063
Circus Programme Souvenir Brochure Wintergarten Variété Berlin April 1937
Design by Kurt Hilscher.

You may also like...