The Nikitin Circus of Nizhny Novgorod-Circus | Gorky, Russia during a flood.

The Nikitin Circus of Nizhny Novgorod-Circus | Gorky, Russia during a flood.

The Nikitin Circus of Nizhny Novgorod-Circus | Gorky, Russia during a flood.